Upcoming Legislative Assembly Election

State From To Election Due in Election Date Assembly Seats
MEGHALAYA 07.03.2013 06.03.2018 2018 - 60
MIZORAM 16.12.2013 15.12.2018 2018 - 40
NAGALAND 14.03.2013 13.03.2018 2018 - 60
TRIPURA 15.03.2013 14.03.2018 2018 - 60
KARNATAKA 29.05.2013 28.05.2018 2018 - 224
HIMACHAL PRADESH 08.01.2013 07.01.2018 2018 - 68
GUJARAT 23.01.2013 22.01.2018 2018 - 182
ANDHRA PRADESH 19.06.2014 18.06.2019 2019 - 175
ARUNACHAL PD. 02.06.2014 01.06.2019 2019 - 60
CHHATISGARH 06.01.2014 05.01.2019 2019 - 90
HARYANA 03.11.2014 02.11.2019 2019 - 90
MADHYA PRADESH 08.01.2014 07.01.2019 2019 - 230
MAHARASHTRA 10.11.2014 09.11.2019 2019 - 288
ODISHA 12.06.2014 11.06.2019 2019 - 147
RAJASTHAN 21.01.2014 20.01.2019 2019 - 200
SIKKIM 28.05.2014 27.05.2019 2019 - 32
TELANGANA 09.06.2014 08.06.2019 2019 - 119
JHARKHAND 06.01.2015 05.01.2020 2020 - 81
NCT DELHI 23.02.2015 22.02.2020 2020 - 70
JAMMU & KASHMIR* 17.03.2015 16.03.2021 2021 - 87
  • Like on Facebook
  • Follow on Twitter
  • Goole Plus
  • Like on Facebook
  • Follow on Twitter
  • Goole Plus